Journal

2014年4月19日大阪

大阪-1

枚方市にて、 鶴橋で街宣予定だった川東氏。

大阪-1-2

鶴橋にて。

 

大阪-1-3

鶴橋にて。

 

大阪-1-13

鶴橋にて。

 

大阪-1-8

鶴橋にて。

 

大阪-1-7

鶴橋にて。

 

大阪-1-14

鶴橋にて。

 

 

 

大阪-1-12